Algemene voorwaarden

Deze website bevat belangrijke wettelijke en algemene informatie over Legg Mason, Inc. en zijn beleggingsdochterondernemingen. Scroll naar beneden om deze secties te lezen. Als u het niet eens bent of niet instemt met een deel of een sectie, mag u deze algemene voorwaarden niet aanvaarden en de website niet betreden. Wie de website betreedt, moet zijn land van verblijf of beleggersstatus selecteren en mag geen delen van andere landen of inhoud zien die niet bestemd zijn voor het betreffende land van verblijf of de beleggersstatus. Deze website is niet voor u bestemd als het voor Legg Mason, Inc. en/of zijn beleggingsdochterondernemingen bij wet van een bepaald rechtsgebied verboden is om de informatie op deze website voor u beschikbaar te maken, en is niet bedoeld voor gebruik dat tegenstrijdig is met de plaatselijke wet- of regelgeving. 

Deze website is niet bestemd voor rechtsgebieden die niet beschikbaar zijn op de internationale website hierboven. De op deze website beschreven producten zijn niet geregistreerd op grond van de United States Securities Act of 1933, en worden niet aangeboden en mogen niet worden verkocht in de Verenigde Staten of aan staatsburgers en inwoners van de VS.

Lees de volgende 'belangrijke informatie' en bevestig dat u de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website aanvaardt en dat u uitsluitend informatie opzoekt die betrekking heeft op uw land van verblijf. Afhankelijk van uw rechtsgebied hebt u mogelijk geen toegang tot alle fondsassortimenten of fondsen op deze website.

Ik bevestig dat ik de gebruiksvoorwaarden van deze website heb gelezen en aanvaard, en dat ik uitsluitend productinformatie zal opzoeken die beschikbaar is in mijn land van verblijf. Door op 'Akkoord' hieronder te klikken, stem ik ook in met het plaatsen van cookies op deze machine om mijn voorkeuren voor de website te registreren en mijn gebruikersactiviteit te volgen. Lees meer over ons cookiebeleid.

Inleiding

1.0 Een korte inleiding over deze website

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot verkoop of aanbod tot aankoop van de effecten waarnaar verwezen wordt via deze website waarin een dergelijk aanbod, verzoek of uitkering verboden is, of waarin de persoon die dit aanbod of verzoek doet niet bevoegd is dit te doen, of aan enig persoon aan wie het verboden is, een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Deze website vormt evenmin een aanbieding van of aanbeveling voor effecten, beleggingsbeheerdiensten of het verlenen van advies door Legg Mason Investments (Ireland) Limited of een van zijn gelieerde ondernemingen waarnaar in deze website wordt verwezen. Via deze website worden geen beleggingsadviezen noch fiscale of juridische adviezen verstrekt, en u aanvaardt dat u deze website niet zal gebruiken voor deze doeleinden. Er wordt niet beweerd dat de effecten, producten of diensten die besproken worden op of toegankelijk zijn via deze website geschikt zijn voor elke belegger. Vermelde producten en diensten in koppelingen naar/op deze site zijn onderhevig aan wettelijke en regelgevingsvereisten in toepasselijke rechtsgebieden en zijn mogelijk niet beschikbaar in alle rechtsgebieden. Beleggers moeten alle risico's, inclusief alle specifieke risico's van de op deze website beschreven producten aandachtig overwegen vooraleer te beleggen in deelbewijzen of aandelen in een fonds, en dienen (voor zover nodig) onafhankelijke financiële, wettelijke, belasting- en andere adviseurs te raadplegen met betrekking tot beleggingen in de hierin vermelde producten.

Geen enkele persoon of bedrijf (inclusief andere bedrijven die te maken hebben met de financiële sector) mag op zijn website een koppeling plaatsen naar deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Legg Mason Investments (Ireland) Limited.

1.1 Wie beheert deze website?

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Legg Mason Investments (Ireland) Limited, die een 100%-dochteronderneming is van Legg Mason, Inc. ("Legg Mason"), een in de VS gevestigde holdingmaatschappij die actief is in de financiële dienstverlening en die genoteerd staat en verhandeld wordt aan de New York Stock Exchange. Tenzij anders vermeld, is alle informatie op deze site goedgekeurd voor publicatie door in Europa (zonder het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) wordt deze financiële advertentie uitgegeven door Legg Mason Investments (Ireland) Limited), gevestigd te 6th Floor, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 EP27, Ireland. Geregistreerd in Ierland onder het ondernemingsnummer 271887. Geautoriseerd en gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

 

2.0 Beschrijft deze website de bekwaamheden van Legg Mason op het gebied van beleggingsbeheer?

Ja. Deze website kan ook informatie bevatten over bepaalde beleggingsbeheerders, afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt.

Elke beleggingsbeheervennootschap die beschreven wordt op deze website (met uitzondering van Shiozumi Asset Management) is gelieerd aan Legg Mason Investments (Ireland) Limited doordat beide eigendom zijn van en gecontroleerd worden door Legg Mason, Inc. Legg Mason Investments (Ireland) Limited biedt zijn cliënten toegang tot deze gelieerde ondernemingen voornamelijk via zijn in Ierland, en het VK gevestigde fondsen, waarvoor deze gelieerde ondernemingen optreden als beleggingsbeheerder of subbeleggingsbeheerder. Hoewel bepaalde van deze gelieerde ondernemingen gemachtigd zijn of een licentie bezitten om zaken te doen in een of meer Europese rechtsgebieden, is het hen niet toegestaan hun beleggingsadviesdiensten in alle Europese rechtsgebieden aan te bieden. 

2.1 Wat moet ik weten over de juistheid van de informatie op deze website?

Er wordt geen garantie geboden met betrekking tot de informatie op deze website. Volgens Legg Mason Investments (Ireland) Limited zijn de informatie en de meningen die verstrekt worden op deze site accuraat op de datum van publicatie. De fondskoersen die op deze website worden vermeld, zijn louter indicatief en mogen niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Voor koersinformatie klik hier.

Hoewel Legg Mason Investments (Ireland) Limited alle mogelijke inspanningen zal leveren om te verzekeren dat de informatie op deze website accuraat is en up-to-date wordt gehouden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruiken van verouderde of vervangen informatie op deze website.

2.2 Biedt deze website financieel advies?

Nee. Legg Mason Investments (Ireland) Limited geeft geen beleggingsadvies of -aanbevelingen met betrekking tot zijn productassortimenten of aangeboden diensten. Niets op deze website mag worden opgevat als beleggingsadvies of begrepen als het geven van beleggingsadvies of -aanbevelingen. Beleggingen in een fonds waarvan sprake is op deze website zijn mogelijk niet geschikt voor elke belegger.

Beleggen in een van de op deze website beschreven fondsen dient uitsluitend te gebeuren op basis van het desbetreffende prospectus, de essentiële beleggersinformatie of andere relevante fondsdocumenten die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

2.3 Wat zijn de algemene risico's waarvan ik me bewust moet zijn alvorens informatie op deze website te raadplegen?
  • Resultaten uit het verleden vormen geen richtlijn voor de resultaten in de toekomst. U dient op te merken dat de prijzen van deelbewijzen en aandelen en de inkomsten daaruit zowel kunnen dalen als stijgen en dat u uw oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgt. Het bedrag van de te ontvangen inkomsten stemt mogelijk niet overeen met de inkomsten die verwacht werden op het moment van de belegging.
  • Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed uitoefenen op de waarde van een belegging en op de daaruit voortvloeiende inkomsten.
  • Als u een recht op annulering uitoefent, bestaat de mogelijkheid dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt als de koers van het deelbewijs of het aandeel gedaald is sinds het moment van de belegging.
  • Minderingen op kosten en uitgaven, met name de initiële verkoopprovisie, vinden niet op uniforme wijze plaats tijdens de volledige looptijd van de belegging, en als u uw belegging laat terugkopen in de beginjaren, bestaat de mogelijkheid dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • De beleggingsproducten en -diensten kunnen fiscale gevolgen hebben. Er kan geen waarborg geboden worden dat de fiscale positie of voorgestelde fiscale positie die bestaan op het moment van belegging niet gewijzigd zullen worden en deze zijn afhankelijk van de omstandigheden van de individuele belegger. U dient uw eigen belastingadviseur te raadplegen om de fiscale gevolgen van de producten en diensten op deze website te begrijpen.
  • Dividenden en meerwaarden op de effecten die zijn uitgegeven in de betreffende fondsen kunnen onderhevig zijn aan bronbelasting in de landen waar het betreffende fonds in belegt.
  • Het verwerven van deelbewijzen of aandelen kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van het verliezen van het volledige belegde bedrag.
  • Een persoon die twijfelt over het beleggen in een van de op deze website beschreven fondsen dient een bevoegde persoon die gespecialiseerd is in dergelijke beleggingen te raadplegen.
  • Beleggen in financiële producten gaat gepaard met inherente risico's, die van product tot product verschillen. Voor volledige informatie over de risico's van producten, dient u het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie te lezen.
2.4 Is het fondsenassortiment op deze website beschikbaar voor "U.S. Persons"?

Nee, de fondsen zijn niet geregistreerd als beleggingsvennootschappen in de Verenigde Staten onder de U.S. Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd, en de aandelen van deze fondsen zijn niet geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ("Securities Act"), en ze zijn ook niet geregistreerd onder enige andere wet- of regelgeving in de Verenigde Staten. Aandelen van deze fondsen kunnen niet gekocht worden door "US Persons" zoals dit begrip gedefinieerd is in Regulation S van de Securities Act.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is niet bestemd om verspreid te worden onder, of gebruikt te worden door, enige persoon of entiteit in de Verenigde Staten, of in een rechtsgebied of land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik tegenstrijdig zou zijn met de wet- of regelgeving, of die de fondsen die hier beschreven worden, Legg Mason Investments (Ireland) Limited (met inbegrip van zijn gelieerde ondernemingen) of hun producten of diensten zou onderwerpen aan enige vorm van registratie, vergunning of enige andere vereiste tot goedkeuring die geldt in deze rechtsgebieden of landen. Raadpleeg het prospectus en het aanbiedingsdocument van het toepasselijke fonds voor meer informatie.

2.5 Bevat deze website informatie van andere providers dan Legg Mason en zijn dochterondernemingen?

Ja. U heeft via deze website toegang tot marktgegevens zoals nieuws, analistenverslagen van derden, onderzoek, gegevens over de laatste verkooptransactie, koersnoteringen van effecten en andere gegevens die betrekking hebben op effecten en de effectenmarkten ("Marktgegevens"). Legg Mason Investments (Ireland) Limited kan deze Marktgegevens verkrijgen van derden, die onafhankelijk van Legg Mason Investments (Ireland) Limited opereren. Hoewel de op deze website verstrekte marktgegevensbronnen betrouwbaar geacht worden, is Legg Mason Investments (Ireland) Limited niet verantwoordelijk voor, en biedt het geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud, accuraatheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van de Marktgegevens.

De Marktgegevens worden verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn". Legg Mason Investments (Ireland) Limited is niet verantwoordelijk voor gederfde winst, handelsverliezen of andere vormen van schade die voortvloeien uit inaccurate, gebrekkige of onbeschikbare Marktgegevens of andere informatie. Legg Mason Investments (Ireland) Limited is niet verplicht om Marktgegevens of andere gegevens die toegankelijk zijn via deze website bij te werken of te blijven aanbieden.

U kunt ook toegang hebben tot een website van derden. Legg Mason Investment (Ireland) Limited is op generlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die gekoppeld is aan deze website. De informatie waarop de gebruiker komt via een link is niet opgesteld noch bijgewerkt door Legg Mason Investment (Ireland) Limited, en Legg Mason Investment (Ireland) Limited heeft de informatie op een gekoppelde website niet herzien of bijgewerkt en zal dit ook niet doen. Legg Mason Investments (Ireland) Limited is niet verantwoordelijk voor, en biedt geen enkele garantie met betrekking tot, de inhoud, accuraatheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van de gekoppelde website.

2.6 Belangrijke informatie over de aansprakelijkheid

Legg Mason Investments (Ireland) Limited garandeert noch beweert dat de website te allen tijden toegankelijk zal zijn. De website kan, zonder kennisgeving, tijdelijk onbeschikbaar of beperkt toegankelijk zijn om administratieve of andere redenen.

U stemt ermee in om Legg Mason Investments (Ireland) Limited (inclusief zijn gelieerde ondernemingen of dochterbedrijven) en zijn managers, bestuurders, werknemers en agenten volledig en effectief te vrijwaren tegen acties, kosten, vorderingen, nadeel/nadelen, verliezen, schade, rechtszaken of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot wettelijke vergoedingen, kosten en uitgaven ongeacht de wijze waarop deze zich voordoen, waaronder vorderingen van een derde, op basis van een volledige schadevergoeding) die het gevolg zijn van of direct of indirect voortvloeien uit of betrekking hebben op:

(i) uw toegang tot en/of gebruik van de Legg Mason Investments (Ireland) Limited website en/of het gebruik door een derde of andere entiteit van de website en/of:

(ii) een inbreuk op of niet-naleving van een van deze algemene voorwaarden door u en/of een derde partij en/of:

(iii) de toepassing, het gebruik of leveren van informatie door u aan een derde partij in strijd met uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

2.7 Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken, logo's, dienstmerken, handelsnamen of ander intellectueel eigendom op, of gebruikt in samenhang met deze website zijn eigendom van Legg Mason, Inc, of een van de bedrijven van de Legg Mason groep. De inhoud van deze website is beschermd door de toepasselijke wet op het intellectuele eigendom. Legg Mason behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het bezit van het intellectuele eigendom van al het materiaal op deze website, en zal deze rechten voor zover wettelijk toegestaan, uitoefenen. Het materiaal dat toegankelijk is op of via deze website is uitsluitend toegankelijk voor browsen en afdrukken voor persoonlijke doeleinden. Het is de gebruikers van deze website niet toegestaan:

(i) materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verkopen, herpubliceren, posten, verzenden of verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Legg Mason Inc. (of een van zijn dochterondernemingen),

(ii) een naam, logo, tekst of afbeelding van Legg Mason Inc. (of een van zijn dochterondernemingen) te gebruiken, kopiëren, wijzigen of afbeelden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Legg Mason;

(iii) pagina's, tekst, afbeeldingen of andere inhoud van deze website die "framingtechnologie" gebruikt, af te beelden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Legg Mason Inc (of een van zijn dochterondernemingen);

(iv) de pagina's, tekst, afbeeldingen of andere inhoud van deze website te gebruiken voor andere doeleinden dan browsen of drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; of

(v) stappen te ondernemen om de schijn van een verbond, sponsorschap of bekrachtiging tussen een gebruiker en/of de website en Legg Mason Inc. (of een van zijn dochterondernemingen) te creëren.

U stemt ermee in dat Legg Mason Investments (Ireland) Limited niet tot vertrouwelijkheid jegens u is gebonden inzake informatie of materialen die naar Legg Mason via deze website worden opgestuurd, tenzij anderszins overeengekomen in een afzonderlijke directe overeenkomst tussen u en Legg Mason Investments (Ireland) Limited.

U erkent dat de inhoud van de voorgaande bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beperking is voor specifieke bepalingen die zijn uiteengezet in de individuele gebruiksvoorwaarden van bepaalde producten en diensten die door deze website worden aangeboden.

Verdere informatie

3.0 Wijzigingen in de inhoud van de website

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen keuze en zonder kennisgeving aan de gebruikers van de website, te allen tijde delen van deze Algemene voorwaarden te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Eveneens behouden wij ons het recht voor om, naar eigen keuze, inhoud van deze website te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

U moet van tijd tot tijd controleren of deze Algemene voorwaarden gewijzigd zijn. Eventuele veranderingen, wijzigingen, toevoegingen of schrappingen van deze Algemene voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze op deze website gepubliceerd worden. Als u deze website bezoekt nadat we veranderingen hebben aangebracht aan deze Algemene voorwaarden, aanvaardt u de Algemene voorwaarden zoals gewijzigd.

3.1 Beleid inzake de privacy en de bescherming van de gegevens

Legg Mason Investments (Ireland) Limited hecht groot belang aan uw privacy. Met betrekking tot door u verstrekte of via deze website ontvangen informatie die persoonsgegevens bevat, hebben wij procedures voor het gebruik van deze informatie.

U erkent, tenzij beperkt door een toepasselijke wet, dat alle persoonlijke informatie/gegevens over u die wordt/worden verzameld door Legg Mason Investments (Ireland) Limited van deze website van tijd tot tijd gebruikt en bekendgemaakt kunnen worden voor doeleinden en personen in overeenstemming met het huidige Privacybeleid van Legg Mason Investments (Ireland) Limited. U kunt een exemplaar van het privacybeleid van Legg Mason Investments (Ireland) Limited verkrijgen door hier te klikken.

Legg Mason kan ook cookies gebruiken wanneer gebruikers deze website betreden. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

3.2 Beëindiging

Legg Mason Investments (Ireland) Limited kan deze Overeenkomst, uw toegang tot of gebruik van deze website en/of andere vergelijkbare websites op elk moment beëindigen zonder kennisgeving of reden.

 

3.3 Wijziging

Legg Mason Investments (Ireland) Limited behoudt zich het recht voor om naar eigen keuze informatie of materialen in deze algemene voorwaarden of andere geldende algemene voorwaarden voor betrokken producten en/of diensten die beschikbaar zijn in of op deze website te wijzigen en/of te veranderen zonder beperking en zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.

Verder gebruik van deze website door u zal worden beschouwd als uw verdere instemming met nieuwe, gewijzigde, verwijderde of veranderde algemene voorwaarden.