Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi II (”SRD II -direktiivi”)

SRD II -direktiivi

Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva tarkistettu direktiivi (”SRD II -direktiivi”) astui voimaan Euroopan unionissa 10. kesäkuuta 2019 ja Irlannissa 30. maaliskuuta 2020 tuoden mukanaan uusia sääntöjä, joiden tarkoitus on edistää tehokasta hallintotapaa ja pitkäaikaista osakkeenomistajavaikuttamista.

SRD II -direktiivi edellyttää, että Legg Mason Investments (Ireland) Limited (”yhtiö”) laatii ja julkaisee tietoja vaikuttamispolitiikastaan ja sijoitusstrategioistaan liittyen sijoituskohteina oleviin yhtiöihin, joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ETA-alueella. SRD II -direktiivin piiriin kuuluvat voivat joko täyttää vaatimukset kokonaan tai päättää olla täyttämättä niitä osittain tai täysin, jolloin niiden on annettava selvitys siitä, miksi ne ovat päättäneet jättää täyttämättä nämä vaatimukset.

SRD II -direktiivissä todetaan ja yhtiö ymmärtää, että yksi syy tarkastettuihin sääntöihin on se, että osakkeenomistajien ottaminen tiiviimmin mukaan yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin on yksi keino parantaa yhtiöiden taloudellista ja muuta tuloksellista suoriutumista, johon kuuluvat myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointiin (environmental, social and governance, ESG) liittyvät tekijät. Yhtiö on globaalin varainhoitoyhtiön Legg Mason, Inc:in (”Legg Mason”) kokonaan omistama tytäryhtiö. Legg Masonin erityispiirre on sen erikoistunut lähestymistapa varainhallintaan. Sillä on useita arvossa pidettyjä sijoitusyhtiöitä, jotka toimivat itsenäisesti ja keskittyvät tiettyyn markkinasegmenttiin. Yhtiö on delegoinut sijoitusten hoidon joillekin tai kaikille sijoitusyhtiöilleen. Näin ollen jokainen sijoitusyhtiö hyödyntää eri strategioita eri omaisuusluokissa ja markkinoilla ympäri maailman.

SRD II -direktiivissä todetaan ja yhtiö ymmärtää, että yksi syy tarkastettuihin sääntöihin on se, että osakkeenomistajien ottaminen tiiviimmin mukaan yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin on yksi keino parantaa yhtiöiden taloudellista ja muuta tuloksellista suoriutumista, johon kuuluvat myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointiin (environmental, social and governance, ”ESG”) liittyvät tekijät.

Tiedot, jotka SRD II -direktiivin mukaan on sisällytettävä osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikkaan, kattavat seuraavat:

 • Kuinka kohdeyhtiöitä valvotaan merkityksellisissä asioissa, joita ovat muun muassa
  • strategia
  • taloudellinen ja muu tuloksellinen suoriutuminen ja riski
  • pääomarakenne
  • yhteiskunnalliset ja ympäristönäkökohdat
  • hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.
 • Kuinka vuoropuhelua käydään kohdeyhtiöiden kanssa.
 • Kuinka äänioikeuksia ja muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia käytetään.
 • Kuinka yhteistyötä tehdään muiden osakkeenomistajien kanssa.
 • Kuinka yhteyttä pidetään kohdeyhtiöiden muihin asianomaisiin sidosryhmiin.

Kuinka vaikuttamiseen liittyviä todellisia ja mahdollisia eturistiriitoja hallitaan. Näin ollen sijoitusyhtiöiden todelliset menettelytavat ja käytännöt, jotka liittyvät vuorovaikutukseen liikkeeseenlaskijoiden kanssa ja liikkeeseenlaskijoiden hallinnoimiseen, ovat kunkin sijoitusyhtiön määriteltävissä. SRD II -direktiivin osalta ja edellyttäen, että vaatimuksia on noudatettava, kukin sijoitusyhtiö noudattaa omaa menettelytapaansa vuorovaikutuksessa liikkeeseenlaskijoiden kanssa ja liikkeeseenlaskijoiden hallinnoimisessa kaikilla lainkäyttöaluilla, joilla sillä on sijoitustoimintaa. Sijoitusyhtiöiden sijaintien (jotkut sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella), SRD II -direktiivin täytäntöönpanevien yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden erilaisten menettelytapojen ja sääntelyjärjestelmien vuoksi ”yhtä kaikille sopivaa” SRD II- tai ESG-menettelytapaa ei ole.

Esimerkiksi eräs sijoitusyhtiöistä, Martin Currie (Yhdistyneestä kuningaskunnasta), on jo usean vuoden ajan sisällyttänyt ESG-tekijät tavanomaisiin tarkastusmenettelyihinsä, joita se suorittaa osana perustutkimusta ja -analysointia etsiessään ideoita asiakkaiden sijoitussalkkuja varten.

Aktiivisen omistajuuden (osakkeenomistajavaikuttamisen ja valtakirjaäänestämisen) erityinen painottaminen antaa Martin Currielle mahdollisuuden vaikuttaa niiden yhtiöiden toimintaan, joihin se sijoittaa. Martin Currie osallistuu myös aktiivisesti pitkäaikaiseen yhteistyöhön yhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Martin Currie on myös

 • saanut tunnustusta ESG-tekijöiden korkealuokkaisesta sisällyttämisestä sijoitusprosessiinsa Principles for Responsible Investmentin myönnettyä sille korkeimman mahdollisimman luokituksen (A+) (jokaisessa kolmessa luokassa: strategia ja hallinto, sisällyttäminen ja aktiivinen omistajuus)
 • tehnyt yhteistyötä International Integrated Reporting Councilin ja UK Financial Reporting Councilin kanssa
 • saanut International Corporate Governance Networkiltä (ICGN) tunnustusta hyvää hallintotapaa koskevasta raportoinnistaan.

Toinen sijoitusyhtiö, ClearBridge Investments (Yhdysvalloista), on jo usean vuoden ajan sisällyttänyt ESG-tekijät tavanomaisiin tarkastusmenettelyihinsä, joita se suorittaa osana perustutkimusta ja -analysointia luodessaan suosituksia osakevalintaprosessiaan varten.

ClearBridge Investmentsillä on sisäinen ESG-luokitusprosessi osaketutkimusalustallaan. ESG-luokitukset ovat sijoitustiimien käyttöön tarkoitettuja pisteitä, jotka osoittavat, kuinka hyvin yhtiö on toteuttanut ESG-käytäntöjään. Tämän avulla ClearBridge Investments voi auttaa asiakkaitaan hyötymään vastuullisesta, kestävästä liiketoiminnasta ja edistämään positiivista muutosta suoran osakkeenomistajavaikuttamisen ja valtakirjaäänestämisen kautta ja lisäämällä tietoisuutta ESG-tekijöistä. Integroitu lähestymistapa ESG-sijoittamiseen tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen yhtiöiden kanssa näiden asioiden tiimoilta ja antaa johtaville yhtiöille taloudellisen kannustimen edistää näitä asioita koko arvoketjussaan.

Vaikuttamis- ja äänestysmenettelyitä koskevat vuosittaiset tiedot vaihtelevat, ja ne voivat olla saatavilla sijoitusyhtiön verkkosivustolta, asiakkaan tavanomaisen yhteyshenkilön kautta tai muuten pyynnöstä.

Legg Masonin toiminta-ajatus asiakkaiden, osakkeenomistajien ja työntekijöiden suhteen on ”Investing to Improve Lives”. Sen perusta on asiakkaiden pääomien tehokas hoitaminen sijoitustavoitteiden ja myös laajempien päämäärien saavuttamiseksi. Sijoituskäyttäytymisen mukauttaminen kestävän arvon luomiseksi pitkällä aikavälillä tarkoittaa, että Legg Masonilla on paremmat valmiudet palvella asiakkaitaan tehokkaasti.