Sanasto

Absoluuttinen tuotto – tuotto, jonka varallisuus saavuttaa määrätyllä ajalla.

Alhaalta ylöspäin -lähestymistapa – sijoituslähestymistapa, joka keskittyy yksittäisten osakkeiden analysointiin talouden ja markkinoiden suurten syklien sijasta. Alhaalta ylöspäin suuntautuvassa lähestymistavassa sijoittaja keskittyy tiettyyn yhtiöön pikemminkin kuin kokonaiseen toimialaan tai koko talouteen.

Beta – Mittaa rahaston alttiutta viiteindeksin muutoksille.

Bull market/nousevat markkinat - markkinat, joilla osakkeiden hinnat nousevat ja kannustavat ostamaan.

Deflaatio – yleisen hintatason lasku jossain taloudessa.

Duraatio - rahoitustuotteen duraatio, joka koostuu kiinteästä kassavirrasta. Velkakirjan kohdalla se on eri ajankohtien painotettu keskiarvo siihen asti, kun kiinteät kassavirrat on saatu.

Ei inflaatiota - ei todennäköisesti aiheuta inflaatiota.

Euroopan keskuspankki - keskuspankki on vastuussa Euroopan unionin (EU) rahajärjestelmästä ja euro-valuutasta.

Futuurit - rahoitussopimukset, jotka velvoittavat ostajan ostamaan tietyn varallisuudet (tai myyjää myymään sen) etukäteen määrättynä päivänä ja etukäteen määritellyllä hinnalla tulevaisuudessa.

 

Geopoliittinen - seikka, joka liittyy politiikkaan ja erityisesti kansainvälisiin suhteisiin sekä maantieteellisten seikkojen vaikutukseen. 

Gilt – Yhdistyneen kuningaskunnan valtion liikkeeseen laskema kiinteäkorkoinen lainapaperi.

Hyödykkeet – perustuote markkinoilla, jota voi vaihtaa samantyyppisiin hyödykkeisiin. Perinteisesti hyödykkeinä pidetään viljaa, kultaa, lihaa, öljyä tai maakaasua.

 

IMA-sektori - Investment Association (IA) -sektori Morningstar UK Registered Investment Fund -luokassa on kategoria, joka pyrkii tarjoamaan optimaalisen tasapainon samankaltaisten IA-listattujen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen sijoitusten välillä media- ja verkkoportaaleissa.

Inflaatio – tuotteiden ja palveluiden hintojen nousu taloudessa määrätyllä jaksolla.

Informaatiosuhde - Oletetun jäännöstuoton ja jäännösriskin suhde vuositasolla.

Jaettu tuotto - Jaettu tuotto heijastelee summia, joita voidaan odottaa jaettavaksi 12 seuraavan kuukauden kuluessa prosentteina luokan nettoarvosta ilmoitettuna päivänä. Se perustuu salkun tilannekuvaan kyseisenä päivänä.  Se ei kata merkintäkuluja, ja sijoittajilta voidaan myös periä veroja.   

Juoksuaika - viittaa määrättyyn ajanjaksoon, jonka lopussa rahoitusinstrumentti (esim. velkakirja) lakkaa olemasta ja sen pääoma maksetaan korkoineen takaisin.

 

Kassavirta - yhtiön tietyllä ajalla hankkima ja käyttämä käteinen raha. Kassavirtaa voidaan käyttää ilmaisemaan yhtiön rahoituksen vakavaraisuudesta.

Kasvuosakkeet - osakkeet, joiden arvo kasvaa korkean tuoton sijasta.

Kehittyneet markkinat - sijoituskontekstissa kehittyneet maat vastaavat talouden ja pääomamarkkinoiden osalta kehittyneimpiä markkinoita.

Kehittyvät markkinat - sijoitusterminä se viittaa maihin, joiden rahamarkkinat ovat vähemmän kehittyneet ja joissa sijoittajien suojelu ja markkinoiden infrastruktuuri on heikompi kuin kehittyneillä markkinoilla, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Kiina ‘A’ -osakkeet - ovat kiinalaisia osakkeita, joiden arvo ilmoitetaan renminbi (CNY) -valuutassa, niitä ostetaan ja myydään Shanghain ja Shenzenin pörsseissä.

Kiinteistövakuudelliset arvopaperi - varallisuustyyppi, jossa vakuutena ovat  kiinteistöt  (yksi tai useampi).

Komposiitti-indeksi - rahaston hoitajan yhdistelemä indeksiryhmä, jonka tarkoitus on heijastella rahaston tuottoa eikä seurata standardoitua vertailuindeksiä.

Korkean velkatason yhtiö –   yhtiö, jolla on paljon velkaa.

Korkeatuottoiset velkakirjat - korkeatuottoiset alle sijoitusluokituksen tasoiset velkakirjat Koska niiden maksukyvyttömyysriski on korkeampi, nämä velkakirjat tarjoavat korkeamman tuoton kuin sijoituskelpoisiksi luokitetut velkakirjat. 

Korot - hinta, joka veloitetaan tai maksetaan rahan käytöstä.

Korrelaatio – tilastollinen mitta, joka ilmoittaa miten kahden arvopaperin arvo vaihtelee suhteessa toisiinsa.

Liian pieni alttius – positio johonkin maahan, jollekin alueelle tai sektorille, joka alittaa rahaston viiteindeksin.

Luotto - velkainvestointi, jossa sijoittaja lainaa rajaa jollekin yksikölle (yhtiö tai julkinen yhteisö), jotta ottaa lainan määrätyksi ajaksi määrätyllä korolla.

Luottokelpoisuuden erittely - Kansallisesti tunnustetut tilastolliset luotonarviointiorganisaatiot (Nationally Recognized Statistical Rating Organisations, NRSRO) arvioivat todennäköisyyden, että liikkeeseenlaskijat eivät pysty maksamaan velkakirjan kuponkimaksuja ja päämaksuja. Western Asset Managementin painotetun keskiarvon luottokelpoisuus antaa jokaiselle arvopaperille korkeimman luokituksen kolmesta NRSRO-luokittajasta (Standard & Poor's, Moody's Investor Services ja Fitch Ratings, Ltd.). Brandywine Globalin painotetun keskiarvon luottokelpoisuusluokitus antaa jokaiselle arvopaperille keskitason luokituksen kolmesta NRSRO-luokittajasta (Standard & Poor's, Moody's Investor Services ja Fitch Ratings, Ltd.). Jos vain yksi NRSRO-taho antaa luokituksen, tätä luokitusta käytetään. Sellaiset arvopaperit, joita kaikki kolme NRSRO-arvioijaa eivät ole arvioineet, merkitään kyseisellä tavalla. Mitä matalampi yleinen luottokelpoisuusluokitus, sitä riskialttiimpi salkku. Luottokelpoisuusluokitus ilmaistaan yleensä kirjainluokituksena (korkeimmasta alimpaan laatuun): AAA, AA, A, BBB, BB, ...D.

Luottoriskierosektorit (Spread) – muita kuin valtioiden liikkeeseen laskemia kiinteätuottoisia sijoituksia, jotka tarjoavat korkeampaa tuottoa, mutta valtion instrumentteja korkeamman riskin. 

Luottoriskimarginaalit - luottoriskimarginaali on tuottoero kahden saman juoksuajan omaavan arvopaperin välillä, joilla on erilainen luottoriskilaatu. Jos esimerkiksi 10 vuoden Yhdysvaltain keskuspankin velkapaperi  antaa 6 % tuottoa ja yhtiön 10 vuoden velkapaperi  8 % tuottoa, yhtiön velkakirjan sanotaan tarjoavan  200 peruspisteen (eli 2%) luottoriskimarginaalin keskuspankin velkakirjaan nähden.

Lyhyeksi myynti (shorttaus) – lainatun arvopaperin, hyödykkeen tai  valuutan myynti sillä odotuksella, että sen arvo laskee.

Makrovetoinen – makrotalouden vaikutuksen alainen (taloustieteen haara, joka käsittelee yleisiä tai suuren luokan taloudellisia tekijöitä, kuten osakekursseja tai kansantalouden tuottavuutta).

Markkina-arvo – lasketaan käyttämällä yhtiön nykyistä osakehintaa, joka kerrotaan yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärällä. 

Markkinoiden siirtymä - rahoitusmarkkinoiden siirtymällä tarkoitetaan tilannetta, joissa ne eivät  enää arvioi varallisuutta oikealla tavalla vaikeiden olosuhteiden takia.

Nimellisarvo - lasketaan määrätyssä valuuttayksikössä.

 

Osake - osakkuus yhtiössä, vastaa tavallista osaketta tai etuoikeutettua osaketta.

Osinko – yhtiön voitosta osakkaille jaettu osa.

Pääoma - varallisuus rahana tai muuna varallisuuslajeina.

Pääoman hinta - pääoman tuotto, jota voi odottaa saatavan vaihtoehtoisesta sijoituksesta, jolla on vastaava riski.

Pienet yhtiöt (Small caps)  - viittaa yhtiöihin, joiden markkina-arvo  on lähellä pörssissä vaihdettujen yhtiöiden alapäätä. Näitä luokitusrajoja ei ole määritetty selvästi, ja ne voivat vaihdella lähteestä toiseen.

Pitkä positio - pitkä positio jossain arvopaperissa, kuten osakkeessa tai velkakirjassa, tarkoittaa sitä, että position haltija omistaa arvopaperin ja hyötyy, jos sen hinta nousee.

Riskipreemio - minimirahasumma, joka oletetaan riskialttiin varallisuuden tuotoksi, jonka täytyy ylittää riskittömän varallisuuden tuoton tai odotettu tuotto alemman riskin varallisuudesta, jotta sijoittaja pitäisi riskialttiin varallisuuden hallussaan riskittömän sijaan.

 

Seurantavirhe - Ero rahaston tuoton ja sen viiteindeksin välillä.

Sijoittajan (tai markkinoiden) mieliala - sijoittajien yleinen vallalla oleva mieliala ennakoitavissa olevaan hintakehitykseen määrätyillä markkinoilla.

Sijoituskelpoinen - luottokelpoisuusluokitus, joka tarkoittaa, että valtion tai yhtiön velkakirja maksukyvyttömyysriski on suhteellisen pieni.

Standardipoikkeama - sijoituksen riski tai volatiliteetti määrätyllä jaksolla, mitä suurempi luku, sitä suurempi riski.

Suuret yhtiöt (Large caps)  - termi, jota sijoitusyhteisössä käytetään viittamaan yhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Talousindikaattorit - tilastoja taloudellisesta toiminnasta.

Todellinen duraatio - Keskiarvoduraatio vastaa kaikkien salkun kassavirtojen painotettua juoksuaikaa ja antaa käsityksen salkun velkakirjojen hinnan alttiudesta korkomuutoksille. Mitä korkeampi duraatio, sitä alttiimpi salkku on korkovaihteluille. Todellinen duraatio lasketaan velkapapereille, joissa on mukana optioita (kaikki salkut eivät osta velkapapereita, joihin liittyy optioita). Se ottaa huomioon option sekä myös korkomuutosten  aiheuttaman muutoksen kassavirtoihin. Jos salkussa ei ole optioita sisältäviä velkakirjoja, todellinen duraatio vastaa keskiarvoduraatiota.

Tuotto - käteisrahan määrä (prosentteina), joka palaa arvopaperin omistajille osinkojen muodossa.

Tuottohistoria - Tuottohistoria  viittaa heijastelee 12 viimeisen kuukauden kuluessa prosentteina luokan nettoarvosta ilmoitettuna päivänä. Se sisällä merkintäkuluja ja sijoittajat voivat joutua maksamaan veroja jaetusta tuloksesta. 

Tuottokäyrä – käyrä, joka kuvaa sellaisten velkakirjojen korkoja, joilla on sama luottolukitus, mutta erilaiset juoksuajat.

US Federal Reserve - Yhdysvaltain keskuspankki, tunnetaan yleisesti nimellä ‘Fed’. 

 

Valtion velkakirjat - valtioiden liikkeeseen laskemia velkakirjoja.

Valuuttamarkkinat - markkinat, joille toimivat tahot ympäri maailmaa voivat ostaa, myydä, vaihtaa ja spekuloida eri valuutoilla.

Velkakirja - velkasijoitus, jossa sijoittaja lainaa rahaa jollekin taholle (yhtiö tai julkinen yhteisö), joka ottaa lainan vastaan määrätyksi ajaksi määrätyllä korolla.

Velkamarkkinat  – velkakirjamarkkinat

Velkapaperin luokitus - velkapaperit luokitetaan tässä Standard & Poor’s -asteina kirjaimilla, jotka vaihtelevat arvosta  'AAA', joka on  korkein aste, arvoon ’C’, joka on alin aste. 

Yhdysvaltain keskuspankin rahastokorko - korko,  jolla jokin talletuslaitos lainaa yön yli toiselle talletuslaitokselle varoja, joita säilytetään Yhdysvaltain valtion pankissa (Federal Reserve, katso alla).

Yhtiövelkakirja - yhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka lasketaan liikkeeseen, jotta yhtiö voi laajentaa liiketoimintaansa.

Ylhäältä alas -lähestymistapa – viittaa sijoitustapaan, jossa katsotaan talouden ja sijoitusmaailman ”suurta kuvaa”  ja sitten se jaetaan pieniin osiin. 

Ylisuuri alttius – positio johonkin maahan, jollekin alueelle tai sektorille, joka ylittää rahaston viiteindeksin.